Έρευνα στη Νομοθεσία (Ελληνική και ΕΕ)

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CELEX))
Ελληνικά νομοθετήματα βάσει ΑΡΙΘΜΟΥ & ΈΤΟΥΣ (ή σύνολο νομοθεσίας έτους)
Ελληνικα νομοθετήματα βάσει Τεύχους & Φύλλου ΦΕΚ
Έρευνα με ΛΕΞΕΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: συνήθως η ορθή έρευνα γίνεται σε πρώτο στάδιο μέσω των ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ και μετά εξειδίκευση με λέξη.
Έρευνα με ΛΕΞΕΙΣ μέσω ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ της Ε.Ε. βάσει αριθμού & έτους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ή αναφορές και παράθεση των τροποποιήσεων, καταργήσεων και προσθηκών τους βάσει νεότερων Κανονισμών και Οδηγιών.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ για κάποιο ΝΟΜΟ ή ΔΙΑΤΑΓΜΑ στην ελληνική νομοθεσία.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (συνεχής ενημέρωση επι των νέων νομοθετημάτων κατά φθίνουσα σειρά ΦΕΚ)
Αναζήτηση ΠΟΛ (Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών) & Εγκύκλιοι ΑΑΔΕ
Οι βάσει ΟΜΟΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΩΝ διατάξεων νόμων εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις & Διατάγματα
Έρευνα επί ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ νομοθετημάτων (ΠΝΠ, παλαιά διατάγματα κλπ)