NOMOS NETCOMPANY INTRASOFT

Α. ΡΗΤΡΑ: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (άρθρ. 6 της έντυπης σύμβασης)

Η «ΝΟΜΟΣ» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της, ώστε ο χρήστης να αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ», που η ΝΟΜΟΣ αναλαμβάνει να παρέχει σε αυτόν. Με την παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στον χρήστη, ο τελευταίος λαμβάνει παροχές ίδιου επιπέδου και ποιότητας με το συνδρομητή, χωρίς να υπόκειται σε χρεώσεις ή άλλη οικονομική επιβάρυνση, όπως ο τελευταίος.

Ο χρήστης με την είσοδό του στο portal της ΝΟΜΟΣ συμφωνεί, συνομολογεί και συναποδέχεται τους ίδιους όρους και συμφωνίες με τον συνδρομητή και που αφορούν στις ευθύνες της ΝΟΜΟΣ αφενός και στην ενημέρωση - συναίνεση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αφετέρου. Περαιτέρω, οι πληροφορίες που περιέχονται στη ΝΟΜΟΣ: α) είναι γενικής φύσης μόνο και δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, β) δεν είναι κατ’ ανάγκη εξαντλητικές, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες, αν και γίνεται διαρκής προσπάθεια γι’ αυτό, γ) χρησιμοποιούν πληροφορίες από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους για τους οποίους η ΝΟΜΟΣ δεν έχει τον έλεγχο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και δ) δεν αποτελούν επαγγελματική ή νομική συμβουλή (αν ο χρήστης χρειάζεται ειδικές συμβουλές, πρέπει πάντα να απευθύνεται σε ειδικούς).

Συνεπώς, με την είσοδο στη ΝΟΜΟΣ, ο χρήστης αποδέχεται τα εξής: Η ΝΟΜΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της «ΝΟΜΟΣ». Η ΝΟΜΟΣ δεν εγγυάται όμως ούτε την πληρότητα των νομικών πληροφοριών, ούτε την ακρίβεια αυτών, ούτε την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας της «ΝΟΜΟΣ» για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή. Ο χρήστης αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη φύση της «ΝΟΜΟΣ» ως έργου και επομένως το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους, παράλειψης ή αμφισβητούμενης νομικής ερμηνείας, οφείλει να διασταυρώνει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές, παραμένοντας συγχρόνως, ο ίδιος, μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών.

Συνομολογείται δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι η ΝΟΜΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του χρήστη ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα της ΝΟΜΟΣ, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και παραλείψεων ή σφαλμάτων που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της «ΝΟΜΟΣ», κυρίως δοθέντος ότι το σύνολο των περιεχόμενων στη ΝΟΜΟΣ πληροφοριών προέρχεται από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους για τους οποίους η ΝΟΜΟΣ δεν έχει τον έλεγχο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται, δυνάμει των όρων του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος (ρήτρας αποποίησης ευθύνης), κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.

Ευνόητο επίσης είναι ότι η ΝΟΜΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της «ΝΟΜΟΣ» ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων.

Η ΝΟΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας της «ΝΟΜΟΣ» ή να διακόπτει τη λειτουργία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης της ΝΟΜΟΣ κατά τρόπο που αντίκεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Β. ΡΗΤΡΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρθρ. 12 της έντυπης σύμβασης)

Εισαγωγή

Η ΝΟΜΟΣ διαβεβαιώνει ότι για την Netcompany-Intrasoft - Ελληνικό Υποκατάστημα / NOMOS, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία Netcompany-Intrasoft - Ελληνικό Υποκατάστημα / NOMOS με έδρα 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία 19002, email: nomos@netcompany.com, τηλ: 210-6994830, website: lawdb.intrasoftnet.com, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία στο email: nomos@netcompany.com, ή στο τηλέφωνο: 210-6994830

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Η NOMOS επεξεργάζεται κείμενα δικαστικών αποφάσεων, με σκοπό την δημιουργία και διαχείριση της βάσης νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» και την παροχή άμεσης επιστημονικής νομικής πληροφόρησης. Η καταχώρηση στη βάση νομικών πληροφοριών γίνεται εφόσον έχει γίνει προηγουμένως ανωνυμοποίηση των στοιχείων των διαδίκων και των λοιπών φυσικών προσώπων που αναφέρονται στην απόφαση. Από την ανωνυμοποίηση εξαιρούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν την σύνθεση των δικαστηρίων. Τα δεδομένα προέρχονται από τα δικαστήρια και το Εθνικό τυπογραφείο. Η επεξεργασία αυτή έχει ως νόμιμη βάση την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας. Η NOMOS έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμμορφώνεται δε πλήρως με όλες τις επιβαλλόμενες σχετικές υποχρεώσεις. Η NOMOS παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας και με την έκδοση της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα συμμορφωθεί πλήρως με τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα δε υπό το πρίσμα του άρθρου 10 του Κανονισμού που προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας διενεργείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Για την διαχείριση του πελατολογίου, την χρέωση των υπηρεσιών της και την ενημέρωση των συνδρομητών της, η NOMOS επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία των συνδρομητών της, Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, Διεύθυνση κατοικίας, τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας, e-mail επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών και επάγγελμα. Τα δεδομένα προέρχονται από τους ίδιους του συνδρομητές της NOMOS κατά την εγγραφή στην υπηρεσία και η επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Για τον υπολογισμό της χρήσης των υπηρεσιών της η NOMOS επεξεργάζεται επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των ενεργειών και την περιήγηση των χρηστών στην βάση νομικών πληροφοριών. Τα δεδομένα συλλέγονται κατά την περιήγηση των χρηστών στη βάση νομικών πληροφοριών μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης του λογισμικού περιήγησης και άντλησης πληροφοριών. Η επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων εκτός εταιρίας

Η NOMOS διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Στις περιπτώσεις αυτές η NOMOS παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα πρωτογενή στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων τηρούνται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωνυμοποίησής τους.

Τα στοιχεία των συνδρομητών και τα στοιχεία υπολογισμού της χρήσης που κάνουν οι συνδρομητές στην βάση νομικών υπηρεσιών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Τα στοιχεία που τηρούνται για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την NOMOS στο απευθυνθείτε στο e-mail nomos@netcompany.com.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την NOMOS απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναιαπαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην NOMOS στο e-mail nomos@netcompany.com.

Δικαίωμα καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr, ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η NOMOS εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

H NOMOS δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς.

H NOMOS δεν προβαίνει σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.

Τελευταία ενημέρωση: 07/04/2023