ΣΥΝΟΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αναζήτηση πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία με τη χρήση ιεραρχικού θεματικού ευρετηρίου νομικών όρων, όπου οι πληροφορίες είναι κατηγοριοποιημένες ανά τομέα δικαίου με περαιτέρω δυνατότητα εξειδίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας με κριτήρια του χρήστη (βάσει νομικών ή μη όρων ή/και φράσεων).
Αναζήτηση των πληροφοριών νομολογίας, νομικής αρθρογραφίας, γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. κλπ. βάσει αριθμού, έτους και άρθρου του ερμηνευόμενου νομοθετήματος και δυνατότητα πληροφόρησης με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας επί των ήδη εκδοθεισών ή νεότερων συναφών δικαστικών αποφάσεων.
Δυνατότητα έρευνας με λέξεις κειμένου στη Νομοθεσία & εγκυκλίους και στη Νομολογία & Αρθρογραφία & Γνωμ. ΝΣΚ με λέξεις κειμένου και περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης των βάσει αρχικής αναζήτησης, πληροφοριών, βάσει λέξεων.
Λειτουργία ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ στα πρότυπα σύγχρονων μηχανών αναζήτησης με τη χρήση συνήθους έκφρασης, νομικών όρων και των νομικών συνωνύμων τους στη Νομοθεσία και Νομολογία.
Αναζήτηση πληροφοριών νομοθεσίας και νομολογίας βάσει πινάκων Κωδίκων και συναφών θεσμικών νομοθετημάτων.
Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης επί των τροποποιήσεων των Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ και την σχετική προς αυτές Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΔΕΚ.
Αναζήτηση των νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή βάσει ΦΕΚ.
Διασύνδεση (Links) όλων των νομοθετημάτων στη Νομοθεσία.
Λειτουργία αναφοράς για κάποιο νόμο ή διάταγμα στην ελληνική νομοθεσία.
Αναζήτηση ΠΟΛ (Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών) & Εγκύκλιοι ΑΑΔΕ
Διασύνδεση εξουσιοδοτικών διατάξεων Νόμων με τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις και Διατάγματα.
Δυνατότητα εμφάνισης συναφών διαταγμάτων ή ΥΑ εκδοθέντων βάσει ΟΜΟΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ.
Δυνατότητα εμφάνισης ισχύοντος δικαίου και των διαδοχικών μορφών του προϊσχύσαντος δικαίου στη νομοθεσία.
Δυνατότητα έρευνας επί ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ νομοθετημάτων (ΠΝΠ, παλαιά διατάγματα κλπ).
Αναζήτηση Δικαστικής απόφασης ελληνικής & ΔΕΚ (και τυχόν μνημονεύουσες αυτήν νεώτερες) & Γνωμ.ΝΣΚ & Αποφάσεις ΕΔΔΑ βάσει ΑΡΙΘΜΟΥ & ΕΤΟΥΣ.
Διασύνδεση (Links) της Νομολογίας με τις κρίσιμες, για την απόφαση, διατάξεις νόμων.
Επανακαθορισμός και σημαντική βελτίωση στην αναζήτηση των συναφών αποφάσεων.
Δυνατότητα έρευνας ΜΕ ΛΕΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Πολιτικές, Ποινικές, Διοικητικές, ΕΕ).
Δυνατότητα έρευνας βάσει του ονόματος του συγγραφέα ή με λέξη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (μονογραφίες και συγγράμματα που έχει εκδοθεί από εκδοτικούς οίκους ή τους ίδιους του συγγραφείς) και ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ (άρθρα & μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά)..
Λειτουργία αναφοράς στην Ελληνική νομολογία για ένα Νόμο ή Διάταγμα.
Δυνατότητα εμφάνισης από κοινού τόσο των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες αφορούν διατάξεις νόμου ή θέματος ή μιας λέξης όσο και της σχετικής νομικής αρθρογραφίας.
Δυνατότητα αναζήτησης των δικαστικών αποφάσεων και της νομικής αρθρογραφίας σε σχέση με μία Οδηγία ή Κανονισμό.
Λειτουργία Νομοθετικής Επικαιρότητας που παρέχει την δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης στη νέα νομοθεσία (Α, Β και Δ ΦΕΚ).
Σε κάθε στάδιο της έρευνας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη για τα βήματα της έρευνας που έχει ακολουθήσει μέχρι το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα.
Κατά τις διάφορες αναζητήσεις, είναι δυνατή η υπαναχώρηση σε προηγούμενο βήμα έρευνας, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα με διαφορετική επιλογή επί ήδη εμφανισθεισών πληροφοριών, σε προηγούμενο βήμα.
Δυνατότητα συμμετοχής στο εξαιρετικής αποτελεσματικότητος για νομική πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων επί νομικών ζητημάτων θεματικά ταξινομημένων νομικό FORUM των χρηστών της ΝΟΜΟΣ.
Μόνιμη λειτουργία Ομάδος Νομικών της ΝΟΜΟΣ για τηλεφωνική νομική και τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση.
On line βοήθεια στις οθόνες επιλογών έρευνας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Η εκπαίδευση των συνδρομητών στη χρήση (νομική εκπαίδευση) παρέχεται από τους δικηγόρους της ΝΟΜΟΣ, στα γραφεία της ΝΟΜΟΣ (Δορυλαίου 10-12 Πλ. Μαβίλη).
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δυνατότητα εισόδου στη ΝΟΜΟΣ από οποιοδήποτε Η/Υ που μπορεί να συνδεθεί στο Internet μέσω Explorer, Edge, Mozilla, Firefox, ή Google Chrome. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για είσοδο στη ΝΟΜΟΣ μέσω εφαρμογής για Android και iOS.